Najnowsze badanie rynku w Polsce

Szara strefa obrotu papierosami w Polsce to 4,4 % całego rynku wyrobów tytoniowych – tak pokazują wyniki najnowszego badania przeprowadzonego p...

czytaj >>

Prawo UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w  sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE 
Zobacz Dyrektywę

Dyrektywa Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 roku zmieniająca dyrektywę 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE
Zobacz Dyrektywę

Dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy:
Zobacz Dyrektywę

Dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych:
Zobacz Dyrektywę

Dyrektywa 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 5 czerwca 2001 roku 
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentacji i sprzedaży wyrobów tytoniowych:
Zobacz Dyrektywę


© Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego