Najnowsze badanie rynku w Polsce

Szara strefa obrotu papierosami w Polsce to 5,4 % całego rynku wyrobów tytoniowych – tak pokazują wyniki najnowszego badania przeprowadzonego p...

czytaj >>

Cele Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia:
  1. rozwijanie stałych kontaktów i wymiany informacji pomiędzy Członkami a władzami państwowymi i samorządowymi, związkami producentów wyrobów tytoniowych i innymi instytucjami oraz organizacjami w kraju i za granicą;
  2. przekazywanie opinii i poglądów Członków Stowarzyszenia odpowiednim władzom;
  3. rozwijanie stałych kontaktów i wymiany informacji pomiędzy Członkami Stowarzyszenia;
  4. propagowanie i ścisłe przestrzeganie zasad uczciwości kupieckiej oraz innych zasad przyjmowanych dobrowolnie przez Członków Stowarzyszenia. Za uczciwość kupiecką uważa się w szczególności działanie w dobrej wierze, z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa i zwyczajami handlowymi;
  5. propagowanie oraz przestrzeganie standardów oraz norm odnoszących się do wszelkiej działalności związanej z wyrobami tytoniowych;
  6. prowadzenia działalności zmierzającej do podniesienia jakości wyrobów tytoniowych;
  7. reprezentowania interesów Członków Stowarzyszenia;

Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
  1. utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej oraz z instytucjami państwowymi i samorządami zawodowymi;
  2. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  3. organizowanie wszelkich spotkań i wspólnych przedsięwzięć związanych z zagadnieniami dotyczącymi wyrobów tytoniowych, które Stowarzyszenie uzna za potrzebne;

© Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego